Algemene voorwaarden particulieren

Algemene voorwaarden STIJL & KLEUR

PARTICULIEREN

 1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedere dienst en aanbieding tussen STIJL & KLEUR en een klant. Van deze voorwaarden kan enkel uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk afgeweken worden en in onderling overleg tussen partijen.

 1. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak van een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de afspraak melden. Indien de klant deze verplichting niet nakomt en STIJL & KLEUR heeft zich nodeloos verplaatst, dan wordt de tijd gespendeerd aan het heen- en terug rijden vanaf de bedrijfslocatie van STIJL & KLEUR (Bredestraat 169, 3293 Diest) tot aan de afgesproken locatie, aangerekend aan het uurtarief van 49 euro, incl. btw. Dit uurloon wordt bovendien vermeerderd met een verplaatsingsvergoeding à rato van 0.78 euro/km incl. btw, conform het aantal afgelegde kilometers en een administratiekost van 30 euro incl btw.

STIJL & KLEUR moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de afspraak aan de cliënt melden. Overmacht verhindert voor beide partijen aansprakelijkheid.

 1. Betaling

STIJL & KLEUR vermeldt alle prijzen van diensten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

Particulieren dienen bij een boeking van meer dan 1 uur een voorschot te betalen van 40 euro op KBC rekening minstens 14 dagen voor aanvang van de afspraak.

Particulieren dienen de gepresteerde diensten direct na afloop contant te betalen via bancontact, kredietkaart of cash.

All-in formules worden in totaliteit betaald na afloop van het intakegedeelte. Cadeaubonnen worden op voorhand via overschrijving betaald.

 1. Opdrachten en opdrachtbevestiging

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail, sociale media en schriftelijk worden gegeven.

U ontvangt hiervan respons binnen de 48 uren.

 • Home party’s
  • Aantal participanten

Het minimum aantal participanten voor de verschillende home party’s staat steeds vermeld op de site. Een boeking kan enkel gebeuren indien er schriftelijk bevestigd wordt aan dit aantal participanten te voldoen. Indien er minder participanten aanwezig zijn dan het vereiste minimum, dan wordt toch altijd het minimum aantal participanten aangerekend.

 • Timing

Home party’s worden opgestart vanaf het afgesproken uur van aanvang met een marge van maximum 15 min vertraging.

Bij home party’s die later opstarten dan het afgesproken uur + 15 min en dit omwille van redenen eigen aan de opdrachtgever, worden het aantal minuten vanaf het afgesproken aanvangsuur + 15 min tot de effectieve start afgetrokken van de voorziene tijd voor de home party.

 

 1. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt(e) voorziet STIJL & KLEUR tijdens een sessie van gegevens waarvan STIJL & KLEUR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de cliënt(e) redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de diensten. STIJL & KLEUR neemt de gegevens van de cliënt op in een dossier. STIJL & KLEUR behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. STIJL & KLEUR zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Plaats van uitvoering

De sessies worden standaard in de praktijk te Bredestraat 169, Kaggevinne gehouden of op een van te voren afgesproken locatie.

De verplaatsingsvergoeding voor de verschillende concepten op verplaatsing staat vermeld op de site. De verplaatsingsvergoeding van STIJL & KLEUR tot cliënt(en) is afhankelijk van het aantal kilometers enkele rit.

Een verplaatsingsvergoeding wordt op voorhand afgesproken en is als zodanig telefonisch/schriftelijk doorgegeven.

 1. Aansprakelijkheid

De verbintenissen opgenomen door STIJL & KLEUR betreffen middelenverbintenissen. STIJL & KLEUR is enkel aansprakelijk voor opzettelijke en zware fout van zichzelf. Indien de klant vindt dat STIJL & KLEUR aansprakelijk zou zijn voor geleden schade, zal de klant de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen fout en schade moeten bewijzen, rekening houdend met de bepalingen uit het burgerlijk wetboek.

 1. Geschillen

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

error: Afbeelding en inhoud is beschermd !!